04.02.2011, 16:39

Порядок выдачи справки о праве физического лица на получение дохода от налогового агента без удержания налога

Ольга Кихтенко | Все новости автора

1. Настоящий Порядок определяет механизм выдачи справки о праве физического лица - собственника сельскохозяйственной продукции на получение дохода от налогового агента - предприятия без удержания налога на доходы физических лиц (далее - собственник сельскохозяйственной продукции).

 <

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
21.12.2010 № 975

№ ____________
„_____” _________ 20____ року

 

ДОВІДКА
про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку
Форма № 3 ДФ

 

Видана ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер паспорта власника сільськогосподарської продукції, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника сільськогосподарської продукції)

 
про те, що відповідно до Податкового кодексу України не оподатковуються доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України (гектарів) для:

ведення особистого селянського господарства
(не збільшена на розмір земельної частки (паю))

 

 

 

 

 

 

будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки)

 
ведення садівництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

індивідуального дачного будівництва

 

 

 

 

 

 

 

Голова (секретар) сільської, селищної міської ради

 

 

 
_____________
(підпис )

 

 
__________________________
(ініціали, прізвище)

 

Довідка дійсна до

 

_________________

 

 

20_______ року
 

М. П.

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Інформація, що передається органові державної податкової служби

 

Дійсна до:

 

 

 

2

0

 

 

 

(дата зазначається арабськими цифрами)

 

Видана
власнику
сільськогосподарської продукції

____________________________________________
(найменування сільської, селищної, міської ради, що видала довідку)

 

____________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника сільськогосподарської продукції)

 
Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб С.П. Д