Предвыборная программа кандидата

Програма, з якою за рішенням Народно-демократичної партії я йду на президентські вибори, спрямована на подолання найболючіших кризових явищ у нашому суспільстві, реформування системи державної влади в Україні та поліпшення життя мільйонів звичайних людей. НАРОД - ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ВЛАДИ
Глибока політична, економічна та соціально-духовна криза в Україні засвідчує, що вітчизняна система державної влади стала повністю недієздатною. Конституційна реформа, започаткована в грудні 2004 року, виявилася хибною як за концептуальним спрямуванням, так і за практичною реалізацією. Внаслідок політико-бюрократичних маніпуляцій український народ практично усунено від участі в здійсненні координаційно-управлінських завдань, що мають стратегічне загальнонаціональне значення.

Я виступаю за обґрунтоване оновлення Конституції України. Вона має стати новим суспільним політико-правовим договором, спроможним консолідувати український народ, удосконалити взаємодію органів державної влади та інститутів громадянського суспільства. Звичайним українським громадянам потрібно не лише надати реальні можливості для публічного контролю за діями влади, а й забезпечити практичними механізмами для кадрового очищення керівних інститутів, відкликання депутатів і державних службовців, які скомпрометували себе корупційними, аморальними вчинками.
Я ініціюватиму підготовку законодавчих актів, що відкриють простір для реальної децентралізації виконавчої влади та зміцнення системи місцевого самоврядування. Державний центр повинен, нарешті, поділитися з регіонами владними повноваженнями та матеріально-фінансовими ресурсами, створити умови для правової, економічної та організаційної самодостатності територіальних громад українських міст, селищ і сіл. Жодне рішення, що пов’язане з місцевим соціально-економічним розвитком, не повинно ухвалюватися без згоди територіальної громади, консультацій зі звичайними громадянами.
ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ - ЗАРАДИ НОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
Щоб запобігти поглибленню кризи у вітчизняній фінансово-економічній сфері, необхідно відновити обсяги внутрішнього виробництва, про стимулювати експорт та оздоровити грошово-кредитну систему. Головні зусилля слід зосередити на запровадженні інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. Серед модернізаційних пріоритетів: українська металургія, машинобудування, хімічна й нафтопереробна галузі, транспорт, житлове будівництво та агропромисловий комплекс. Стратегічна мета - з допомогою соціальне спрямованих економічних перетворень забезпечити в країні нову якість життя звичайних людей.
Я пропоную здійснити сучасну інноваційно-реформаторську програму - "Новий курс України", здатну допомогти утвердити в нашому суспільстві високу якість життя звичайних людей, яка передбачає, що весь їхній життєвий цикл: освіта-праця-зарплата-житлові умови-відпочинок-культурно-духовний розвиток відповідатиме кращим європейським соціальним стандартам.
Економічна система не може залишатися надалі без керма і вітрил, як практикується сьогодні. Тому держава має вдатися до певних координаційно-регуляторних заходів:
- створити державний Банк розвитку, що надаватиме кредити для здійснення інноваційних проектів у вітчизняній промисловості, ЛПК, капітальному будівництві та транспортній галузі;
- забезпечити реформування Податкового Кодексу України, в результаті чого буде запроваджено податкові канікули для малого бізнесу на 5 років, скасовано ПДВ і зменшено податок на прибуток до 15%;
- створити спеціалізовану фінансово-кредитну систему для підтримки малого і середнього бізнесу відповідно до кращих європейських стандартів.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ - СПРАВА ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
Україні потрібен інноваційний коридор у майбутнє. Головна увага нашої держави має бути зосереджена на розвитку таких наукоємних галузей, як авіабудівна, ракетно-космічна, суднобудівна та машинобудівна промисловість, запровадження нанотехнологій, відновлення мікроелектроніки. Від їх розвитку залежить зміцнення всієї економічної основи нашої державності, створення умов, за яких буде забезпечено утвердження нової якості життя українського народу.
Я вже виступила з ініціативою здійснити низку інноваційно-інвестиційних заходів, спрямованих на прискорення економічного розвитку нашої країни. Серед них можна виокремити такі:
- в розвитку інноваційного процесу значно активніше буде використано технологічні парки, що нині забезпечують розроблення та впровадження «проривних» технологій, зосередження зусиль учених і дослідників на розв’язанні найбільш складних технічних і виробничих проблем;
- розпочато здійснення науково-технічних проектів, що дають змогу повсюдно використовувати нетрадиційні джерела енергії ( від помешкання певної родини до територіальної громади міста, села або селища).
- готуються нові законодавчі акти, що врегульовуватимуть використання венчурних інвестицій (різновид прямих приватних вкладень у статутний капітал певних компаній в обмін на долю у загальному капіталі);
- пропонується утворити державний венчурний фонд, із якого частково фінансуватимуться важливі наукові проекти.
ОСВІТА ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ
В Україні має бути забезпечена можливість отримання загальної середньої освіти кожній українській дитині на максимально можливому та якісному рівні відповідно до її особистісних можливостей незалежно від того, де вона проживає - у селі чи великому місті.
Задля цього в країні буде розгорнено загальну інформаційно-комунікаційну освітню мережу, що забезпечуватиме рівний доступ до необхідної інформації кожному вчителю та учню. Вітчизняна школа працюватиме за принципом «один учень - один комп’ютер».
В Україні буде реалізовано освітню модель «школи XXI століття», засновану на використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Навчання в середній школі знов триватиме 10 років, а самі школи перетворяться на мультимедійні науково-культурні центри освіти і розвитку особистості дитини. Вчителі та батьки отримають кращі можливості скеровувати і контролювати процес навчання дітей дистанційно. Роль вчителя не буде знівельована, а зросте, оскільки лише вчитель-особистість спроможний допомогти формуванню особистості учня. Престиж учительської професії в країні буде відновлений. Підготовка вчителів та працівників дошкільних навальних закладів у вищих педагогічних ВНЗ державної форми власності здійснюватиметься лише коштом державного бюджету, вчителя отримуватимуть зарплатню не меншу, ніж середня по галузях управління; буде ініційовано прийняття та реалізація Державної програми «Житло для вчителя».
В країні слід здійснити перехід від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта протягом усього життя». При цьому першу вищу освіту кожен громадянин України повинен отримати безкоштовно.
Держава мусить надавати максимальне сприяння розвиткові старих та впровадженню нових форм допідготовки і перепідготовки фахівців - як традиційними методами, так і за допомогою дистанційних форм навчання.
ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ - НАДБАННЯ ДЕРЖАВИ
В Україні має бути запроваджено щорічний скринінговий контроль стану здоров’я кожного громадянина України. Використання для цього сучасної, розробленої вітчизняними фахівцями апаратури дозволить у разі виникнення у людини серйозних захворювань своєчасно їх виявляти та розробляти індивідуальні програми профілактики. Особлива увага при цьому приділятиметься дітям. Застарілі, потенційно небезпечні для їхнього здоров’я методи діагностики, насамперед проба Манту будуть замінені сучасними неінвазивними.
Громадяни України отримуватимуть безкоштовні медичні послуги за переліком і в обсягах, визначених законом, з повним фінансовим відшкодуванням їх вартості державою. При цьому буде передбачена можливість додаткового добровільного медичного страхування та отримання відповідних медичних послуг власним коштом громадян.
В Україні буде побудована потужна система профілактики захворювань, першою ланкою якої стане оновлена система щеплень. В країні буде відновлено просвітницьку роботу з профілактики захворюваності, створено систему простих спортивних споруд за місцем проживання та розгорнуто мережу оздоровчо-спортивних центрів і клубів, відновлено видання великими накладами популярної літератури з питань оздоровлення і фізичної культури. Держава активно співпрацюватиме з приватними і громадськими структурами, які працюють у цій галузі, та забезпечить надання їм законодавчої підтримки і податкових пільг та фінансових преференцій.
Буде проведено широкомасштабне дослідження територій України на предмет визначення характерних для тих або інших місць захворювань з наступною розробкою і вжиттям відповідних заходів щодо мінімізації наслідків шкідливого техногенного чи природного впливу на їх жителів.
БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ - ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я НАРОДУ
Я ініціюватиму прийняття і впровадження у життя загальнодержавної програми «Вода для життя», якою буде передбачено вжиття термінових заходів щодо підвищення якості питної води для населення.
Буде здійснено широкий комплекс організаційно-технічних робіт для розв’язання проблеми переробки і утилізації сміття.
Площа природно-заповідного фонду України впродовж наступних п’яти років зросте мінімум на 10%.
Буде відновлено реалізацію всіх передбачених законодавством і чинними нормативно-правовими актами України заходів, щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
БЕЗ КУЛЬТУРИ НЕМАЄ ДЕРЖАВИ
Організаціям культури незалежно від форм їхньої власності, творчим спілкам і об’єднанням буде надаватися державна підтримка. Для їх діяльності буде створено максимально сприятливий правовий та податковий режим.
Я виступаю за створення економічних і правових стимулів для залучення недержавних коштів та засобів у сферу культури та для її підтримки.
В Україні має бути створений дієвий механізм активного протистояння тотальній комерціалізації сфери культури.
ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ - НА ПРАГМАТИЧНІ ЗАСАДИ
Україна проводитиме збалансовану зовнішню політику, яка на умовах рівності та взаємної вигоди забезпечить її участь як на європейському, так і на азійському напрямках співпраці. Пріоритетом у виборі зовнішньополітичних партнерів стане прагматизм і інтереси держави.
Я виступаю за розвиток і підтримку добросусідських і взаємовигідних відносин з країнами - колишніми республіками СРСР; всебічний розвиток культурних, наукових, економічних зв’язків, спрощення для громадян України візового режиму та поетапне запровадження взаємного безвізового режиму з усіма країнами-сусідами.
Стратегічним напрямком зовнішньоекономічної політики стане відновлення повномасштабних економічних зв’язків з Росією та Білорусією, а також з державами-колишніми республіками СРСР та країнами Східної Європи. Починаючи з 2010 року в Україні розпочнеться реалізація масштабного наднаціонального проекту, метою якого стане забезпечення використання можливостей України як стратегічного вузла транзитних сполучень між Заходом і Сходом.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Я виступаю за розширення участі України у виробленні стратегічної концепції та подальшої активної участі в розбудові й діяльності Європейської системи колективної безпеки.
Впродовж наступних п’яти років в Україні буде створено потужну, боєздатну професійну армію, за діяльністю якої буде здійснюватися постійний контроль з боку суспільства. Буде реалізовано програму переозброєння Збройних Сил України сучасними видами озброєння, замовлення на які будуть розміщені на вітчизняних підприємствах оборонного комплексу.
Я працюватиму не сама. Забезпечення життєдіяльності і розвитку держави - справа для великої команди освічених і моральних управлінців. Право і повноваження на таку діяльність їм надає народ, який згідно з нашою Конституцію є єдиним джерелом влади в Україні. Народу має бути повернена можливість контролю за діяльністю органів влади і можливість впливу на тих, хто здійснює владу від його імені.